Tok funkcija – 1. dio listopad 30, 2015

Ispitivanje toka funkcije sastoji se od sljedećih koraka: 1) naći domenu; 2) ispitati parnost – neparnost; 3) naći sjecišta sa koordinatnim osima (nul – točke); 4) naći asimptote; 5) naći ekstreme; 6) naći intervale monotonosti (rast i pad); 7) i 8) naći točke infleksije i konkavnost i konveknost; 9) skicirati graf funkcije.

Comments (0) Read more
Determinante listopad 24, 2015

Determinanta kvadratne matrice je jedinstveno definirani skalar (broj) koji se pridružuje toj matrici. Definiraju se samo kao kvadratne matrice. U lekciji je objašnjeno kako se rješava determinanta drugog, trećeg (Sarrusovo pravilo) i četvrtog (Laplaceov razvoj) reda.

Comments (0) Read more